Fatih Üniversitesi Doğal Dil İşleme Grubu

El ile çözümlenmiş Türkmence kelimeler

Elimizde Türkmence için morfolojik kelime çözümleyicisi bulunmadığından sınırlı sayıda kelimeyi el ile çözümlemek durumunda kaldık. Sistem aşağıdaki kelimelerle kurulmuş cümleleri analiz edebilmektedir.

Zamirler

men men/pron
sen sen/pron
ol ol/pron ol/adj
o o/pron o/adj
biz biz/pron
siz siz/pron
olar olar/pron
meniñ men/pron+iñ/gen
seniñ sen/pron+iñ/gen
onuñ o/pron+nuñ/gen
biziñ biz/pron+iñ/gen
siziñ siz/pron+iñ/gen
olarıñ olar/pron+ıñ/gen
meni men/pron+i/acc
seni sen/pron+i/acc
onı o/pron+ı/acc
bizi biz/pron+i/acc
sizi siz/pron+i/acc
oları olar/pron+ı/acc
maña men/pron+a/dat
saña sen/pron+a/dat
oña o/pron+ña/dat
bize biz/pron+e/dat
size siz/pron+e/dat
olara olar/pron+a/dat
mende men/pron+de/loc
sende sen/pron+de/loc
onda o/pron+nda/loc
bizde biz/pron+de/loc
sizde siz/pron+de/loc
olarda olar/pron+da/loc
menden men/pron+den/abl
senden sen/pron+den/abl
ondan o/pron+ndan/abl
bizden biz/pron+den/abl
sizden siz/pron+den/abl
olardan olar/pron+dan/abl

İşaret zamirleri


bu bu/adj bu/pron
şol şol/adj şol/pron
bular bular/pron
şular şular/pron

Fiil Çekimleri


# dönmek - bilinen geçmiş zaman
gaytdım gayt/verb+dı/tense+m/1sg
gaytdıñ gayt/verb+dı/tense+ñ/2sg
gaytdı gayt/verb+dı/tense
gaytdık gayt/verb+dı/tense+k/1pl
gaytdıñız gayt/verb+dı/tense+ñız/2pl
gaytdılar gayt/verb+dı/tense+lar/3pl


# anlamak - bilinen geçmiş zaman
düşündim düşün/verb+di/tense+m/1sg
düşündiñ düşün/verb+di/tense+ñ/2sg
düşündi düşün/verb+di/tense
düşündik düşün/verb+di/tense+k/1pl
düşündiñiz düşün/verb+di/tense+ñiz/2pl
düşündiler düşün/verb+di/tense+ler/3pl


#gitmek - öğrenilen geçmiş zaman
barıpdırın bar/verb+ıpdır/tense+ın/1sg
barıpdırsıñ bar/verb+ıpdır/tense+sıñ/2sg
barıpdır bar/verb+ıpdır/tense
barıpdırıs bar/verb+ıpdır/tense+ıs/1pl
barıpdırsıñız bar/verb+ıpdır/tense+sıñız/2pl
barıpdırlar bar/verb+ıpdır/tense+lar/3pl
geldim gel/verb+di/tense+m/1sg
övyää öv/verb+yää/tense

İsim ve Sıfat Tamlamaları için Çözümlemeler
erkinliğiñ erkinlik/noun+iñ/gen
aaşığı aaşık/noun+ı/p3s
bääğüliñ bääğül/noun+iñ/gen
açılışı açılış/noun+ı/p3s
salkın salkın/adj
saaya saaya/noun
tolkunlı tolkun/noun+lı/-lU
deñiz deñiz/noun
çağa çağa/noun
ayal ayal/noun
söz söz/noun
suv suv/noun
suvum suv/noun+um/p1s
kitap kitap/noun
kitabım kitap/noun+ım/p1s
iş iş/noun
gız gız/noun
yerim yer/noun+im/p1s
göz göz/noun
ot ot/noun
yara yara/noun
pulum pul/noun+um/p1s
adam adam/noun
dil dil/noun
işe iş/noun+e/dat
adamlar adam/noun+lar/plu
nöker nöker/noun
arılar arı/noun+lar/plu
güllerden gül/noun+ler/plu+den/abl
güllere gül/noun+ler/plu+e/dat
başını baş/noun+ın/p3s+ı/acc
yerden yer/noun+den/abl
ay ay/noun
parçası parça/noun+sı/p3s
palavdan palav/noun+dan/abl
säher säher/noun
çağına çağ/noun+ı/p3s+na/dat
it it/noun
azatlık azatlık/noun
ölüm ölüm/noun
çalasın çalasın/adj
edenli edenli/adj
goñşı goñşı/noun
dost dost/noun
halkını halk/noun+ı/p3s+nı/acc
özüni öz/noun+ü/p3s+ni/acc
ene ene/noun
ata ata/noun
doğan doğan/noun
gözler göz/noun+ler/plu
oğlanlar oğlan/noun+lar/plu
aşık aşık/noun
arzuv arzuv/noun
ayan ayan/noun
azap azap/noun
yağtı yağtı/adj
dünyäämize dünyää/noun+miz/p1p+e/dat
yañadaan yañadaan/adv
obada oba/noun+da/loc
yaşulı yaşulı/adj
yok yok/pre
bilbil bilbil/noun
ovazını ovaz/noun+ı/p3s+nı/acc
şahırlar şahır/noun+lar/plu

Sıfat Fiiller
gülen gül/verb+en/-An
ağlan ağla/verb+n/-An
aydılmadık aydıl/verb+madık/-mAdIk
içen iç/verb+en/-An
okamadık oka/verb+madık/-mAdIk
görmedik gör/verb+medik/-mAdIk
gülyään gül/verb+yään/-yAAn
geplemeyään geple/verb+me/neg+yään/-yAAn
gidyään gid/verb+yään/-yAAn
akar ak/verb+ar/-Ar
görer gör/verb+er/-Ar
öçmez öç/verb+mez/-mAz
bitmez bit/verb+mez/-mAz
bilmez bil/verb+mez/-mAz
yazılcak yaz/verb+ıl/psv+cak/-cAk
işlencek işle/verb+ncek/-cAk
geçcek geç/verb+cek/-cAk
uklamacak ukla/verb+ma/neg+cak/-cAk
bercek ber/verb+cek/-cAk
baraağada bar/verb+aağada/-AAğAdA
gelääğede gel/verb+ääğede/-AAğAdA
alanda al/verb+anda/-AndA
diyende de/verb+ende/-AndA
gelenimde gel/verb+en/-An+im/1sg+de/-dA
baranıñda bar/verb+an/-An+ıñ/2sg+da/-dA
barıp bar/verb+ıp/-Up
gonup gon/verb+up/-Up
başlap başla/verb+p/-Up
okap oka/verb+p/-Up
däälkää dääl/verb+kää/-kAA
alyarkaañız al/verb+yar/tense+kaa/-kAA+ñız/2pl
bilmään bil/verb+mään/-mAAn
yatmaan yat/verb+maan/-mAAn
galdırmaan galdır/verb+maan/-mAAn

Tekrar Grubu
böreñ-böreñ böreñ/bs+böreñ/rdp
bala-çağa bala/bs+çağa/rdp
geyim-gecim geyim/bs+gecim/rdp
barı-yoğı barı/bs+yoğı/rdp

Edatlar
bakan bakan/posp
başğa başğa/posp
bilen bilen/posp bilen/conj
çen çen/posp
dek dek/posp
diyip diyip/posp
öñ öñ/posp
üçin üçin/posp
yaalı yaalı/posp
soñ soñ/posp

Bağlama grubu
hem hem/conj hem/2conj hem/conj2
ne ne/conj2 ne/conj
yaa yaa/conj yaa/conj2

Ünvanlar
Ata ata/ttl
Ece ece/ttl
Bacı bacı/ttl
Molla molla/ttl
Ağa ağa/ttl
Han han/ttl

Şahıs İsimleri
Adam Adam/prop
Aylar Aylar/prop
Baharğül Baharğül/prop
Berdi Berdi/prop
Mırat Mırat/prop
Kasım Kasım/prop
Nurbadov Nurbadov/prop
Saparmırat Saparmırat/prop
Karatayev Karatayev/prop
Mayor mayor/ttl Mayor/prop
Atakov Atakov/prop
Kömek Kömek/prop

Ünlemler
a a/intj
ah ah/intj
ey ey/intj
vah vah/intj

Sayılar
kaç kaç/adj kaç/verb
sıfır bir/adj
bir bir/num bir/adj
iki iki/num iki/adj
üç üç/num üç/adj
dört dört/num dört/adj
bäş bäş/num bäş/adj
altı altı/num altı/adj
yedi yedi/num yedi/adj
sekiz sekiz/num sekiz/adj
dokuz dokuz/num dokuz/adj
on on/num on/adj
yiğrimi yiğrimi/num yiğrimi/adj
otuz otuz/num otuz/adj
kırk kırk/num kırk/adj
elli elli/num elli/adj
altmış altmış/num altmış/adj
yetmiş yetmiş/num yetmiş/adj
seksen seksen/num seksen/adj
toğsan toğsan/num toğsan/adj
yüz yüz/num yüz/adj
müñ müñ/num müñ/adj
million million/num million/adj

Birleşik fiiller
bol bol/verb bol/auxv
eyle eyle/verb eyle/auxv
et et/verb et/auxv
ber ber/verb ber/auxv